Reklamasjoner

Vennligst kontakt din forhandler dersom du ønsker å reklamere på et av våre produkter.

Retningslinjer for kundereklamasjoner Villeroy & Boch Norge AS

Av det nedenstående vil det fremgå hvilke retningslinjer som skal følges ved ulike reklamasjoner. Vi ber Dem spesielt påse at ingen varer returneres til Villeroy & Boch Norge AS før selskapet har avgitt sin uttalelse. På denne måten vil reklamasjonen få hurtigere og smidigere behandling.

A. Feil eller uoverensstemmelser som er oppstått I forbindelse med fakturering eller ekspedert kvantum.

Definisjon:
Kjøperen har mottatt riktig type varer, men feil er oppstått i faktureringen (f.eks. pris, avgift, utregning etc.) eller det mottatte kvantum stemmer ikke med pakkseddel/faktura.

Behandling:
Kjøperen må underrette Villeroy & Boch Norge AS om feilen. Villeroy & Boch Norge AS vil så raskt som mulig, foreta de nødvendige korrigeringer av fakturaen/levert kvantum. Kontakt Villeroy & Boch Norge AS ordrekontor.

B. Mottagelse av feil type vare.

Definisjon:
Det foreligger ikke noe kvalitetsproblem, men feil type varer er mottatt av kjøperen.
Alternativ kan være at:
1. Ordrebekreftelse ikke er kontrollert mot bestilling og avvik/feil har oppstått.
2. Kjøperen har bestilt feil vare
3. Villeroy & Boch Norge AS har levert feil type vare.

Behandling:
1. Dersom ordrebekreftelse ikke er kontrollert mot bestilling:
Ordrebekreftelse fra Villeroy & Boch Norge AS må umiddelbart kontrolleres mot bestilling slik at evt. avvik/feil kan bli korrigert. Hvis så ikke blir gjort og feil oppstår, må dette anses som feilbestilt og det vil bli fratrukket 40% i evt. returomkostninger.

2. Dersom Kjøperen har bestilt feil type varer:
a) Returanmodning må innkomme til Villeroy & Boch Norge AS innen 20 dager etter mottagelsen av varene.
b) Retur godkjennes kun for standard lagervare som normalt føres av Villeroy & Boch Norge AS. Kun komplette varer kan godkjennes. En vare som er spesialtilvirket for en kjøper eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, godkjennes normalt ikke for retur. Kvalitetsreklamasjoner er unntatt fra denne regel.
c) Varene må være innpakket i originalemballasjen og være tilgjengelig for eventuell inspeksjon. Bare fullt salgbare varer godkjennes for retur.
d) Hvis varene godkjennes for retur, må kjøperen returnere varene innen 10 dager etter at han har mottatt godkjennelse på retur.
e) Retur av varer kan kun finne sted når godkjennelse fra Villeroy & Boch Norge AS foreligger. Returomkostninger fratrekkes med 40% i kreditnota. Fraktomkostninger belastes kjøper.

3. Villeroy & Boch Norge AS har levert feil type varer:
a) Kjøperen må sende meddelelse om feilen innen 15 dager etter mottagelsen av varene.
b) Varene må være pakket i original emballasje, og være i salgbar stand.
c) Vi ber om at retur av varen ikke skjer før svar fra Villeroy & Boch Norge AS foreligger. Kontakt Villeroy & Boch Norge AS’ ordrekontor.

NB! Returpapirer skal alltid inneholde riktig NRF-nr./art.nr., kundens bestillingsnummer, kundens og Villeroy & Boch Norge AS’ returnr. samt årsak til retur. Dette er viktig.

Hvis returpapirer mangler noen av disse opplysningene, blir varen returnert til kundens adresse på dennes transportregning uten forvarsel.

C. Mottagelse av beskadigede varer.

Definisjon:
Ved mottagelse av varene oppdager kjøperen at disse er beskadiget.

1. NB! Når det gjelder transportskade forårsaket av vår transportør, skal fraktbrev med under skrift av sjåfør på bil der varen ble skadet alltid følge med som vedlegg til krav om erstatning eller kreditt, samt kundens bestillingsnummer.
2. Meddelelse om skaden blir sendt straks etter mottagelse av varene. Reklamasjoner som blir inngitt mer enn 15 dager etter levering, kan under ingen omstendigheter aksepteres.
3. Beskadigede varer inklusive emballasje må være tilgjengelig for destruksjon av representant fra Villeroy & Boch Norge AS.
4. Varene kan ikke returneres eller kasseres før godkjennelse er innhentet fra Villeroy & Boch Norge AS.

D. Kvalitetsreklamasjoner.

Definisjon:
Kjøperen meddeler Villeroy & Boch Norge AS at han har kvalitetsproblemer med et produkt.

Behandling:
Kjøperen må umiddelbart underrette Villeroy & Boch Norge AS om kvalitetsproblemene.

Reklamasjonen må i alle tilfelle tydelig spesifisere mangelens art og omfang. Det må også oppgis for hvilket formål produktet er anskaffet. En prøve på produktet - som er gjenstand for klage - skal om mulig medfølge den skriftlige reklamasjonen. Kjøperen må heller ikke i dette tilfellet returnere eller kassere varer før Villeroy & Boch Norge AS har gitt instruks om dette. Når en teknisk analyse av det defekte produktet er nødvendig, må denne utføres av en kvalifisert person. I enkelte tilfelle vil dette si at produktet må oversendes Villeroy & Boch Norge AS. NB! Gustavsberg (Vårgårda) og Dornbracht-armaturprodukter skal alltid returneres Villeroy & Boch Norge AS.

Villeroy & Boch Norge AS vil bestrebe seg på å behandle reklamasjoner så raskt som mulig. Hvis reklamasjonen godkjennes, vil Villeroy & Boch Norge AS kreditere kjøperen for det returnerte kvantum til opprinnelig verdi. Vi ber Dem spesielt legge merke til at Villeroy & Boch Norge AS kun forplikter seg til å erstatte det kvantum som har vist seg beheftet med feil. Villeroy & Boch Norge AS er ikke ansvarlig for noen som helst beskadigelse, tap eller skade, direkte eller indirekte, som følge av feil bruk av produktet.

NB! Ved reklamasjon som skyldes produktfeil og mangler påført av Villeroy & Boch Norge AS, vennligst ta kontakt med serviceansvarlig hos Villeroy & Boch Norge AS, pr. telefon 32 99 44 46, pr. e-post reklamasjoner.no@villeroy-boch.com, eller distriktsrepresentant.

Faktura for utført reklamasjonsarbeid/produktreklamasjon på et Gustavsberg/Villeroy & Boch-produkt skal være merket med et nummer oppgitt av serviceansvarlig hos Villeroy & Boch Norge AS, samt kundens returnummer.

Kundeservice