Ett brett sortiment

Produkter för miljöcertifierade byggnader

Lindbladskolan i Vårgårda - Sveriges första svanenmärkta skola

Miljöcertifiera ditt projekt
med oss

Allt fler fastigheter, både nyproduktion och rotprojekt, arbetar idag med olika typer av miljöcertifieringar för att säkerställa en optimal planering, konstruktion och drift. Systemen hjälper även projekten med att se möjligheterna till återbruk och återvinning vid demontering. Att arbeta enligt miljöcertifieringssystem ger många vinster, både ur en miljöaspekt, men också genom en effektivare och mer lönsam förvaltning och i slutändan ett högre fastighetsvärde.

Gustavsbergs badrumsprodukter är utrustade med smarta vatten- och energisparfunktioner som förenklar och bidrar till att fastigheten kan nå satta mål när det kommer till energieffektivisering och miljövinster.

 

Lindbladskolan i Vårgårda - Sveriges första svanenmärkta skola

1. MATERIAL
När det gäller att säkerställa kraven på material gör vi produktbedömningar via Byggvarubedömningen och SundaHus.

2. FUNKTIONALITET
För att garantera produkternas funktionalitet och lämplighet i nordiska fastigheter använder vi CE-märkning eller typgodkännande.

3. INSTALLATION
För att undvika vattenskador och för att säkerställa att produkterna installeras korrekt uppfyller Gustavsberg som leverantör kraven från Säker Vatten.

4. DRIFTSPRESTANDA
För att uppfylla kraven för driftsprestanda har vi produkter som uppfyller rekommendationerna enligt EU-taxonomin, Miljöbyggnad, Svanen fastighet, BREEAM och LEED. För en del av produktsortimentet t.ex. blandare, finns det även en energiklassningsstandard som de testas mot.

5. MILJÖPÅVERKAN
Vi redovisar en produkts miljöpåverkan via EPD (Environmental product declaration) där ett verifierat dokument över produktens hela livscykel granskas av en oberoende tredje part.

Utvalda bedömnings- och certifieringssystem

Vi har valt att arbeta med en rad olika bedömnings- och certifieringssystem där våra produkter påverkar och kan bidra till en mer hållbar fastighet. Här kan du läsa mer om systemen och vilka produkter vi har som uppfyller kraven för varje miljöbedömning.

EU-taxonomin

EU:s definition och verktyg för att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

EPD

En miljövarudeklaration som objektivt beskriver miljöegenskaper hos varor och tjänster ur ett livscykelperspektiv.

Miljöbyggnad

Sveriges ledande miljöcertifiering av byggnader som bl.a. granskar byggnadens miljöprestanda.

BREEAM

Det mest förekommande systemet för miljöcertifiering i Europa med krav på att fastigheten starkt bidrar till en bättre miljö.

Svanenmärkning

Ett hjälpmedel för att uppföra byggnader som är bättre för miljön, klimatet och de boende.

Säker Vatteninstallation

Svenska branschregler med syfte att minska risken för bl.a. vattenskador, legionellaspridning och brännskador.

LEED

Det internationellt mest kända bedömningssystemet med fokus på design, konstruktion, drift och underhåll.

Energiklassning

En svensk standard för energiklassning av tappvattenarmaturer där blandarens energiprestanda och funktion jämförs.

Typgodkännande /
CE-märkning

Tekniska krav för en produktkategori på europeisk eller nationell nivå.

SundaHus /
Byggvarubedömningen

Bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess miljöpåverkan under livscykeln.

Certifierade produkter

Vi erbjuder produkter som är anpassade för olika certifieringar och relevanta standarder i vår bransch. För att göra produktvalet enklare har vi gjort en matris med ett urval av produkter för olika produkt- och fastighetscertifieringar vi kan erbjuda på produktnivå. 

 

12 nya blandare för
miljöcertifierade byggnader

Vi fortsätter utveckla produkter som bidrar till miljöcertifieringar för fastigheter och kan stolt presentera 12 nya varianter av Nya Nautic-blandare för tvättställ och kök, som har uppgraderats för att klara kraven för miljöcertifieringssystemen BREEAM och LEED. Blandarna är typgodkända och EPD-deklarerade och finns i varianter som Accepteras av Byggvarubedömningen och har klass B i SundaHus. 

De speciellt framtagna blandarna har egna artikelnummer och RSK-nummer och levereras kompletta med korrekt konfiguration och kan installeras direkt. 

Tekniska framsteg och innovationer

En viktig aspekt när det gäller att resurseffektivisera en fastighet är att det kompletta vattensystemet behöver kartläggas, annars är risken stor att en åtgärd som å ena sidan ger positiva resultat, kan leda till andra stora problem. T.ex. kan en snålspolande strålsamlare på en äldre armatur orsaka överströmning mellan varm- och kallvatten, vilket försämrar komforten betydligt och innebär stora hälsorisker. Om man dessutom använder en strålsamlare eller duschmunstycke som blandar in en stor mängd luft skapas aerosoler, vilket ytterligare ökar risken för t.ex. legionella. 

Genom många och långa samarbeten med fastighetsbolag, vårdinrättningar och byggherrar har vi kunskapen att utveckla produkter som klarar de strängaste kraven på resurseffektivitet, men som samtidigt uppfyller kraven på utmärkt komfort och hög säkerhet – alltid med användaren i fokus. 

Vi arbetar för att våra kunder skall uppfylla de allt mer omfattande kraven som ställs i olika bedömnings- och certifieringssystem. Vi har produkter för hela badrummet, och köksblandare, som överensstämmer med EU-taxonomin, Miljöbyggnad, Svanenmärkning, LEED och BREEAM. Vi är en smart partner till alla som projekterar, bygger och förvaltar hållbara fastigheter.

Mattias Virsgård, Business Development Sustainability & Solutions

Återbruk och reservdelar

En produkts livslängd är helt avgörande då det gäller att beräkna dess miljöbelastning och därför är vårt fokus på reservdelar viktigt utifrån ett återbruksperspektiv. Många av våra produkter tillverkas i material som har lång livslängd och som tål långvarigt slitage, därför är det oftast ett fåtal delar som kommer behöva bytas. Vi kan erbjuda nyutvecklade reservdelar som uppgraderar äldre produkter (s.k. upcycling kit) och ger samma nya smarta funktionaliteter som nya produkter. Genom att kunna uppgradera produkter behöver du inte längre välja mellan att återbruka eller byta till ett mer resurseffektivt alternativ – du kan få båda delarna.

Om en fastighet som ska renoveras har produkter från Gustavsberg installerade är sannolikheten stor att vi kan hjälpa till med att skapa rätt förutsättningar till att återbruka dessa produkter. Vi anser att alla förbrukare i fastigheten d.v.s. produkter som förbrukar el, varmvatten och kallvatten, ska uppdateras och följa en modern kravbild på användarfasen. Med våra produkter är det möjligt att uppgradera funktionskomponenter till nya versioner som ger en resurseffektiv produkt med lågt CO2-fotavtryck.

Kundservice